بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 25
فرمت فایل doc
حجم فایل 908 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 122

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 3

کاربر

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

چكیده:

پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.

این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.

در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های 84 شرکت طی دوره زمانی 1382تا1387 بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است

مقدمه:

امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.

از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .

سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .

فهرست مطالب:

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی 5

3 ـ 1 بیان مسئله 6

4 ـ 1 چارچوب نظری تحقیق 8

5 ـ 1 اهمیّت و ضرورت تحقیق 10

6 ـ 1 اهداف تحقیق 10

7ـ 1 حدود مطالعاتی 13

1-7-1قلمرو مكانی تحقیق 14

2-7-1قلمرو زمانی تحقیق 14

3-7-1قلمرو موضوعی تحقیق 14

8 ـ 1 فرضیه های تحقیق 14

9 ـ 1 ـ تعریف واژهها و اصطلاحات 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 18

2 ـ 2 بازار مالی 18

1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندی بازارهای مالی 19

1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول 19

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمایه 19

3 ـ 2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واكنش بازار سرمایه 20

4 ـ 2 پژوهش بال وبراون 22

5 ـ 2 مفاهیم سود در حسابداری 22

6 ـ 2 تاریخچه پیشبینی سود 24

7 ـ 2 سود سهام پیشبینی شده 25

8 ـ 2 اهمیت سود سهام پیشبینی شده 26

9 ـ 2 دقت پیشبینی سود در عرضه اولیه سهام 26

10 ـ 2 روشهای پیشبینی سود 27

1 ـ 10 ـ 2 مدل باكس ـ جنكینز 28

2 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفی 29

11 ـ 2 بازده 30

12 ـ 2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار 30

1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق یافته 31

2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار 31

13 ـ 2 اجزای بازده 31

1 ـ 13 ـ 2 سود دریافتی 31

2 ـ 13 ـ 2 سود (زیان) سرمایه 31

14 ـ 2 بازده غیرعادی سهام 32

15 ـ 2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی كوتاه مدت در عرضه های اولیّه 35

1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی 35

1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون 35

2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راك 36

2 ـ 15 ـ 2 فرضیه علامت دهی 38

3 ـ 15 ـ 2 فرضیات گرایشات و علائق زودگذر 39

4 ـ 15 ـ 2 فرضیه عكس العمل بیش از اندازه سرمایهگذاران 40

5 ـ 15 ـ 2 فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ 41

16 ـ 2 تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی كوتاه مدت در بورس ایران 42

17 ـ 2 پیشینه تحقیق 43

1 ـ 17 ـ 2 تحقیقات خارجی 43

2 ـ 17 ـ 2 تحقیقات داخلی 46

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 49

2 ـ 3 ـ روش تحقیق 49

3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 50

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها 51

5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوری دادهها 54

6 ـ 3 ـ روش تجزیه و تحلیل دادهها 54

1 ـ 6 ـ 3 ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 55

7 ـ 3 ـ اعتبار درونی و برونی پژوهش 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 62

2 ـ 4شاخص های توصیفی متغیرها 62

3 ـ 4روش آزمون فرضیه های تحقیق 66

4 ـ 4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 66

5 ـ 4بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 67

6ـ 4خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه ها به تفكیك 68

1ـ 6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 68

1 ـ1ـ 6ـ 4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای كنترل 71

2 ـ 6 ـ 4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: 77

1ـ2ـ6ـ4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای كنترل 81

3ـ6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی 86

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 89

2 ـ 5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 90

1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول 90

1 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای كنترل 90

2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم 91

1ـ2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای كنترل 91

3ـ2ـ 5 نتایج فرضیه فرعی 92

3ـ5 نتیجه گیری كلی تحقیق 92

4ـ5 پیشنهادها 92

1ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش 93

2ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های كلی پژوهش 93

3ـ4ـ5 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 93

5ـ 5محدودیتهای تحقیق 94

پیوست ها

پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری 96

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 100

منابع لاتین: 103

منابع اینترنتی : 106

چکیده لاتین 107

فهرست جداول:

جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای تحقیق 9

جدول (2 ـ 1) شیوه اندازهگیری متغیرهای كنترل 13

جدول (1 ـ3) شیوه اندازهگیری متغیرهای كنترل 53

جدول (2 ـ 3 ) ویژگی متغیرهای تحقیق 57

جدول (1ـ4): شاخص های توصیف كننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مركزی، شاخصهای پراكندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ سال ورود به بورس (A) 63

جدول (2ـ 4): شاخص های توصیف كننده متغیرهای تحقیق، شاخصهای مركزی، شاخصهای پراكندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ یك سال پس از ورود به بورس(B ) 64

جدول (3ـ4): آزمون كلموگراف ـ اسمیرنوف (K – S ) مربوط به متغیر وابسته (بازده غیر عادی) 67

جدول (4ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده عادی در سال ورود به بازار سرمایه 68

جدول (5ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه 69

جدول (6ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه 69

جدول (7ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین كلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی A 73

جدول (8ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول به روش Enter 74

جدول (9-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA) 76

جدول (10ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 77

جدول (11ـ4): تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 78

جدول (12ـ4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 78

جدول (13ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین كلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی B 82

جدول (14ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter 83

جدول(15-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B) 85

جدول (16ـ4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق درحضور متغیرهای کنترل به تفكیك صنعت 86

فهرست نمودارها:

نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی درمقطع زمانی A 70

نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی A 71

نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در مقطع زمانی B 79

نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی B 80

عنوان: بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

فرمت: doc

تعداد صفحات: 122

بررسي رابطه بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام …

توسط كردستاني غلامرضا
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي رابطه بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام شرکت هاي جديد الورود به بورس اوراق بهادار تهران. … شواهد تجربي نشان مي دهد، سرمايه گذاران به اطلاعاتي نظير پيش بيني سود هر سهم اتکا کرده و در قيمت گذاري سهام از آن استفاده مي کنند. اين پيش بيني ها بيانگر انتظارات مديريت از …

[PDF]ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺳﻬﺎم ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﭘﻴ

توسط کردستانی – ‏2010
۱۱ خرداد ۱۳۸۸ – ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺳﻬﺎم. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود ﺑﻪ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﻏﻼم. رﺿﺎ ﻛﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ. ،1. ﻋﻠﻲ آﺷﺘﺎب. 2*. ﭼﻜﻴﺪه. : اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻧﺪك. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ … ﻣﻲ دﻫﺪ،. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔـﺬاران ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ. ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ اﺗﻜﺎ ﻛﺮده و در ﻗﻴﻤﺖ. ﮔﺬاري ﺳﻬﺎم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﻫﺎ. ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ. اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. از ﻋﻤﻠﻜﺮ. د. آﺗﻲ. ﺷﺮﻛﺖ. اﺳﺖ.

بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام …

توسط کردستانی – ‏2010
شواهد تجربی نشان می دهد، سرمایه‌گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش‌بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت‌گذاری سهام از آن استفاده می‌کنند. این پیش‌بینی‌ها بیانگر … در این پژوهش رابطه‌ی بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های 104 شرکت طی دوره 1378تا1384 بررسی شده است.

پایان نامه خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام – …

پایان نامه خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام. بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران. این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته حسابداری می باشد که به تحلیل و بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت …

پایان نامه پیش بینی سود هر سهم و بازدهی سهام – میهن داکیومنت

پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران.

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر …

آنچه در توضیحات فایل وجود دارد برابر بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺑﺎزده ﻏﻴﺮﻋﺎدي

۲۵ دی ۱۳۹۰ – 12- 1. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺑﺎزده ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺳﻬﺎم. در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ. *. ،. ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﻠﻮي. ** 1. *. داﻧﺸﻴﺎر. داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ ….. ﺮﺿﻪ، ﺧﻄﺎي ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ، ﻧﻮع ﺻـﻨﻌﺖ و. ﻧﻮع ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻧـﻮع ﻣﻮﺳﺴـﻪ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ و ﺧﻄﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻮد ﻫﺮ. ﺳﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﺳﻬﺎم داﺷﺘﻨﺪ.

[DOC]بررسي رابطه بين خطاي پيش‌بيني سود و بازده سهام شركت‌هاي …

بنابراین، اولین هدف این تحقیق، آزمون دقت پیش بینی سود توسط شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران است. دومین هدف تحقیق، آزمون … زيرا هر چه خطاي پيش بيني سود بيشتر باشد، نوسانات قيمت سهام بيشتر خواهد شد و سرمایه گذاران به بازدهی بیشتر و به بیان دیگر بازدهی غیر عادی دست خواهند یافت. با این استدلال، فرضيه …

بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود هرسهم و بازده غیر …

۲ دی ۱۳۹۶ – بدین منظور ، داده های مربوط به 84 شرکت جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 2008 – 2003 گرد آوری شده است . نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ؛ بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،در دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه …

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر …

۳۰ دی ۱۳۹۶ – بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران. چكيده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *