بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شركت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند به منظور ارزیابی عملكرد مدیران چهار رویكرد مورد استفاده قرار می گیرد
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 27
فرمت فایل doc
حجم فایل 2217 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 118

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

فروشنده فایل

کد کاربری 3

کاربر

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

چكیده:

از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شركت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملكرد مدیران چهار رویكرد مورد استفاده قرار می گیرد

1 . رویكرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی

2 . رویكرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم

3 . رویكرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری

4 . رویكرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده

در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویكرد اقتصادی در ارزیابی عملكرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملكرد مالی شركتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .

هدف اصلی این تحقیق این است كه آیا بازدهی و سودآوری شركتهایی كه به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری كرده است یا خیر ؟

نتایج این تحقیق بدین صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

مقدمه:

خصوصی سازی به مفهوم كاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.

از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود كارایی فعالیت شركتها و كاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور یا به منظور «كاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا كارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره كرد.

در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شركتهای دولتی را بر بازدهی و عملكرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است كه نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

فهرست مطالب:

چكیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1-مقدمه : 4

2-1 بیان مسئله 4

3-1 تاریخچه تحقیق 5

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 6

5- 1 اهداف تحقیق 6

6-1 چارچوب نظری تحقیق 7

7-1 فرضیات تحقیق 7

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه: 11

2-2بخش اول ) خصوصی سازی 11

1-2-2 تعریف خصوصی سازی 11

3-2 اهداف خصوصی سازی 12

4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی 13

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم 14

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص 14

3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی 15

4-4-2روش چهارم : تفكیك واحد مشمول واگذاری به واحدهای كوچكتر 15

5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی… 15

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا كاركنان واحد 16

5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان 17

6-2خصوصی سازی در ایران 19

7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی 22

8-2 مشكلات خصوصی سازی 22

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی 23

1-9-2شاخص های سنجش عملكرد 23

10-2معیارهای مالی سنتی 25

1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI) 26

2-10-2سود باقی مانده (RI) 26

3-10-2بازده فروش (ROS) 27

4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27

5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27

11-2 دلایل مطرح شدن EVA 28

12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA 29

13-2سود خالص عملیاتی پس از كسر مالیات ( NOPAT ) 34

14-2 نرخ بازده سرمایه 35

1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی 35

2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی 39

15-2 استاندارد سازی EVA 40

16-2 اهمیت و كاربرد EVA 41

17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43

18-2 مزایای EVA 46

19-2 معایب EVA 48

20-2 نتیجه گیری 48

21-2سابقه تحقیق 48

1-21-2 تحقیقات جهانی 48

2-21-2 تحقیقات در ایران 50

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه: 53

2-3 روش تحقیق 53

3-3 اهداف تحقیق 53

4-3 فرضیات تحقیق 53

5- 3 دوره زمانی تحقیق 54

6-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 54

7-3 جامعه آماری 55

8-3 روش جمع آوری اطلاعات 56

9-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه: 59

2-4تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش 59

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 72

1-5 نتیجه گیری 72

1-1-5 نتیجه گیری فرضیه اصلی 1 : 72

2-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 1 : 72

3-1-5 نتیجه گیری فرضیه فرعی 2 : 73

2-5 پیشنهادات 73

1-2-5 پیشنهادات کاربردی 73

2-2-5 پیشنهادات آتی 74

3-5 محدودیت های تحقیق 75

4-5 مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76

پیوستها:

پیوست شماره 1: 79

پیوست شماره 2: 80

پیوست شماره 3: 84

پیوست شماره 4: 91

پیوست شماره 5: 97

منابع و ماخذ:

منابع فارسی: 104

منابع لاتین: 105

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….106

فهرست جداول:

جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987 16

جدول 2-2 : آمار واگذاری شركتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 ) 21

جدول 1-4:آمار توصیفی و معیار های مرکزی و پراکندگی EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی… 60

جدول2-4:نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای EVA در قبل و بعد از خصوصی سازی 61

جدول3-4:نتایج آزمون آزمون ویلکاکسون ارزش افزوده اقتصادی 61

جدول4-4: خلاصه نتایج آزمون 62

جدول5-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ بازده سرمایه 63

جدول 6-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ بازده سرمایه 65

جدول 7-4: نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ بازده سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. 65

جدول 8-4: خلاصه نتایج آزمون 66

جدول 9-4: شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های نرخ هزینه سرمایه 67

جدول 10-4: نتایج آزمون کولموگروف برای نرخ هزینه سرمایه 68

جدول 11-4: نتیاج آزمون ویلکاکسون برای مقایسه نرخ هزینه سرمایه در قبل و بعد از خصوصی سازی.. 68

جدول 12-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی 2 69

جدول 13-4: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 69

جدول 1-5: خلاصه آمار واگذاری سازمان خصوصی سازی 75

عنوان: بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

فرمت: doc

تعداد صفحات: 118

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر …

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شر.

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده …

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها – گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس.

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر ارزش …

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۲۵ | تعداد نمایش خلاصه: ۵۳۱ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۲. محل انتشار: دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری. کد COI مقاله: CAFM02_513. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۴۶۴.۳۴ کلیوبایت (فایل این مقاله در …

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده …

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۲ | تعداد نمایش خلاصه: ۲۸۲ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۳. محل انتشار: سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت. کد COI مقاله: ACCFIN03_255. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۵۸۹.۰۸ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۲ صفحه با فرمت …

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده …

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پایان نامه پروپوزال دانلود کارشناسی ارشد خصوصی سازی موضوع جدید پروپوزال مدیریت.

پایان نامه تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی – میهن داکیومنت

این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته حسابداری می باشد که به تحلیل و بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها می پردازد.

پروژه مالی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش …

در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد . بیان مسئله در پروژه مالی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی. با توجه به افزایش روند واگذاری شرکتهای …

دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر …

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها. چكيده:.. ۱ مقدمه:.. ۲ فصل اول: كليات تحقيق ۱-۱-مقدمه : ۴ ۲-۱ بيان مسئله ۴ ۳-۱ تاريخچه تحقيق ۵. ۴-۱ اهميت و ضرورت تحقيق ۶ ۵- ۱ اهداف تحقيق ۶ ۶-۱ چارچوب نظري تحقيق ۷ ۷-۱ فرضيات تحقيق ۷. ۸-۱ تعريف واژگان و اصطلاحات ۸ فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

پایان نامه بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر …

۱۸ آبان ۱۳۹۵ – عنوان : بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها تعداد صفحات : ۱۱۸ صفحه فرمت فایل : word و PDF حجم فایل : ۴٫۴ مگابایت. چکیده : از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این …

تحقیق بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر …

تحقیق بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *