بررسی وجود چگونگی رابطه بین با بیکاری با افسردگی در بین دانشجویان

بررسی وجود چگونگی رابطه بین با بیکاری با افسردگی در بین دانشجویان

هدف پژوهش بررسی وجود چگونگی رابطه بین با بیکاری با افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه آزادایذه در سال 9089 شهرستان ایذه می باشد
دسته بندی روان شناسی
بازدید ها 31
فرمت فایل docx
حجم فایل 2529 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 74

بررسی وجود چگونگی رابطه بین با بیکاری با افسردگی در بین دانشجویان

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

بررسی وجود چگونگی رابطه بین با بیکاری با افسردگی در بین دانشجویان

هدف پژوهش بررسی وجود چگونگی رابطه بین با بیکاری با افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه آزادایذه در سال 90-89 شهرستان ایذه می باشد. بررسی و یافتن ارتباط و ماهیت آن از این جهت با اهمیت است که به سیاستگذران در جهت اتخاذ سیاستهای اقتصادی راهکارهای مفید را ارائه می دهد . روش پژوهش در این تحقیق ابتدا با استفاده از اطلاعات مرسوم به شیوه کتابخانه ای مروری بر ادبیات مربوط به بیکاری و متغیرهای مؤثر در بازار کار داشته و سپس جهت استنباط و آزمون فرضیه ها و پاسخ به سؤالات به برآورد و تجزیه و تحلیل مدل پرداخته شده است . تکنیک های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده عبارتند از : از انگل – گرنجر ، الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده و ا لگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون – جوسیلیوس نتایج حاصل از برآوردهای اقتصاد سنجی در مجموعه صحت فرضیه های زیر در بلند مدت رابطه تبادل بین بیکاری و تورم وجود ندارد و رابطه معکوس بهره وری نیروی کار را اثبات می کند .

فهرست مطالب:

چکیده ۵
بیان مسئله ۶
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۸
اهداف تحقیق ۹
فرضیه ۹
تعریف متغیرها ( نظری و عملیاتی ) ۱۰
تعریف عملیاتی افسردگی ۱۱
پیشینه ی تحقیق ۱۲
تحقیقات داخلی ۱۵
الف : تحقیقات خارجی ۲۱
مرکز تحقیقاتی PEW 29
تعاریف عملیاتی ۳۴
اثرات اجتماعی افسردگی آسیبهای اجتماعی ۳۵
عوامل بوجود آورنده افسردگی ۳۷
درمان دارویی افسردگی ۳۷
افسردگی و مانی ۴۰
علائم مانی ۴۱
بیکاری چیست ؟ ۴۳
علل بی‌کاری ۴۳
انواع بی‌کاری ۴۳
آثار بی‌کاری ۴۴
اوضاع اشتغال در آمار بیکاری ۴۴
روش تحقیق ۴۷
جامعه آماری و نمونه آماری ۴۸
ابزار گرد آوری داده ها ۴۸
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۹
روشهای تجزیه و تحلیل آماری ۴۹
محدودیت ها ۵۰
ضمائم ۵۱

تحقیق بررسی رابطه بین افسردگی با بیکاری در بین …

هدف پژوهش بررسی وجود چگونگی رابطه بین با بیکاری با افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه آزادایذه شهرستان ایذه می باشد. بررسی و یافتن ارتباط و ماهیت آن از این جهت با اهمیت است که به سیاستگذران در جهت اتخاذ سیاستهای اقتصادی راهکارهای مفید را ارائه می دهد . روش پژوهش در این تحقیق ابتدا با استفاده از اطلاعات مرسوم به شیوه …

دانلود روش تحقیق بررسي رابطه بين افسردگي با بيكاري در …

هدف پژوهش بررسی وجود چگونگی رابطه بین با بیکاری با افسردگي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد ……در سال 90-89 شهرستان …… مي باشد. بررسی و یافتن ارتباط و ماهیت آن از این جهت با اهمیت است که به سیاستگذران در جهت اتخاذ سیاستهای اقتصادی راهکارهای مفید را ارائه می دهد . روش پژوهش در این تحقیق ابتدا با استفاده از اطلاعات …

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی – بررسی وجود …

۲۹ آذر ۱۳۹۶ – صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت فایل 9 ارائه دهنده کلیه فایل های نایاب است که این بار دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی – بررسی وجود چگونگی رابطه بین با بیکاری با افسردگي در بين دانشجويان با فرمت ورد را از دسته بندی علوم انسانی جهت دانلود شما عزیزان دل ارائه نموده …

[PDF]1) – 2 – (3 عالئم افسردگی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور …

توسط محمد پور – ‏2015
درجه. دکترای تخصصی. رشته. روانپزشکی. عنوان. : بررسی رابطه. بین. شاخص. توده. بدنی. و. میزان. افسردگی در دختران دبیرستانی شهر اهواز. در سال تحصیلی. 29. -. 29. استاد … دبیرستانی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار آماری. SPSS94 … دانش آموزان دبیرستانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .) r=4.222.

[PDF]ﮔﻴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ در د

1385. ﻋﻠﻤﻲ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ. ﮔﻴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن. در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان. در ﺳﺎل. 1383. ﺗﻮرج ﺷﻤﺸﻴﺮي ﻧﻈﺎم. 1. ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎن ﺗﻔﺘﻲ. 2. ، ﺳﻤﺎﻧﻪ اﻧﺼﺎري. 3. ﭼﻜﻴﺪه … ﺷﺪﻳﺪ داﺷﺘﻨﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ، ﺣﻴﺎت واﻟﺪﻳﻦ و ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ راﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﻲ. دار. ي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ . در. ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻘ. ﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، رﺿﺎﻳﺖ.

[PDF]رابطه میزان استرس با ناامیدی در دانشجویان ساکن خوابگاه‌ها

ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﺸﺎن. داد ﮐﻪ. راﺑﻄﻪ. ﻣﯿﺎن. ﭘﻨﺞ. ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻓﺸﺎرزای. رواﻧﯽ. ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪی. ﻣﻌ. ﻨـﯽ. دار. اﺳـﺖ. ) 05/0 p 0/05(. بیــن شــغل مــادر،. مــرگ یکــی از اعضــای خانــواده، تجربــه …

[PDF]بررسی بهداشت روانی در بین دانشجویان به عنوان پیش بینی …

توسط یوسفی – ‏2013 – ‏مقالات مرتبط
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ . ﺑﯿﻦ ﺳـﻦ و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ راﺑﻄـﻪ. ي. ﻣﻌﮑـﻮس. و. ﻣﻌﻨﯽ دار و ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اداﻣ. يﻪ … ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧ. ﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه، ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎي زﯾـﺎدي. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ، ﻃﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان ﺑﺮرﺳـﯽ. ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷـﮑﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ. ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﻪ ي. 28.

مطالعه رابطه بین سلامت روانی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان …

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سلامت روانی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان دوره ارشد دانشگاه پیامنور اصفهان انجام پذیرفته است. … در دانشجویان دانشگاه پیام‌نور اصفهان رابطه وجود دارد، کارکرد جسمانی با مولفه فرصت‌جویی، کارکرد اضطراب با مولفه سختکوشی و کارکرد اجتماعی و افسردگی با مولفه پشتکاربیشترین رابطه را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *