تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبك در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فكری- عملی

تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبك در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فكری- عملی

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک و درمان داروئی در کاهش نشانگان وسواس فکری عملی است اهداف دیگر این پژوهش، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک بر وسواس فکری و همچنین وسواس عملی است
دسته بندی علوم تربیتی
بازدید ها 21
فرمت فایل docx
حجم فایل 4796 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 188

تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبك در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فكری- عملی

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک و درمان داروئی در کاهش نشانگان وسواس فکری- عملی است. اهداف دیگر این پژوهش، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک بر وسواس فکری و همچنین وسواس عملی است.

از آنجایی که این پژوهش مطالعه ای شبه آزمایشی با ساختار تک آزمودنی است، از بین بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی مراجعه کننده به مرکز جامع اعصاب و روان آتیه 12 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در 3 موقعیت درمان نوروفیدبک، درمان داروئی و لیست انتطار قرار گرفتند.

ابزار پژوهش پرسشنامه پادوا می باشد که هم وسواس فکری و هم وسواس عملی را می سنجد. این آزمون برای کلیه بیماران به صورت پیش آزمون و پس آزمون به فاصله 10 هفته اجرا شد. از چک لیست مصاحبه بالینی بالینی نیز برای تشخیص گذاری بیماران استفاده شد.

نتایج این پژوهش با استفاده از اندازه اثر و محاسبه میزان بهبودی نشان داد که نوروفیدبک و درمان داروئی میزان بهبودی تقریبا یکسان ( به ترتیب 45/0 و 46/0 ) دارند و اندازه اثراین درمانها به ترتیب برابر 16/3 و 25/4 می باشد که اندازه اثر بزرگی محسوب می شوند و این درحالیست که میزان کل بهبودی در موقعیت لیست انتظار 5/3 درصد با اندازه اثر 01/0 درصد می باشد. استفاده از آزمون کروسکال- والیس نیز نشان داد که در هر 3 شاخص کل، وسواس فکری و وسواس عملی در پس آزمون به ترتیب با ارزش پی 023/0، 035/0 و 021/0فرض صفر که بیانگر برابری میانگین ها بود، رد شد. در کل می توان نتیجه گرفت که از درمان نوروفیدبک نیز می توان به عنوان راهبرد درمانی جدید استفاده کرد.

واژه های کلیدی: نوروفیدبک، دارو، مهارکننده های بازجذب سرتونین، اختلال وسواس فکری- عملی

فهرست مطالب

فصل اول ـ گسترة علمی پژوهش…………………………

مقدمه……………………………………………………………

بیان مسأله………………………………………………………….

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………

هدف‌های تحقیق…………………………………………………..

فرضیه‌ها……………………………………….

متغیرهای تحقیق……………………………….

فصل دوم ـ پیشینه پژوهش…………………..

اختلال وسواس فكری ـ عملی…………………………………….

اضطراب و اختلال وسواس فكری ـ عملی………………

علائم اختلال وسواس فكری ـ عملی……………………..

معیارهای تشخیصی اختلال وسواس فكری ـ عملی………….

همه‌گیرشناسی………………………………………………………………

اختلال وسواس فكری ـ عملی و خانواده……………………

سیر و پیش‌آگهی………………………………………………………

ویژگی‌های بالینی…………………………………………………

همایندی…………………………………………………………………

تشخیص افتراقی………………………………………………………………….

رابطه انواع نشانگان اختلال وسواس فكری ـ عملی با انواع اختلالات…………

سبب‌شناسی……………………………………………………………………..

عوامل زیست عصبی ـ رسانه‌ها…………………………………..

ایمنی‌شناسی عصبی (نوروایمنولوژی)………………………….

مطالعات انجام شده با تصویربرداری مغزی…………………

وراثت‌شناسی…………………………………………………………………….

سایر داده‌های زیستی……………………………………………

عوامل رفتاری……………………………………………………….

عوامل روانی………………………………………………………………….

درمان………………………………………………………………………….

دارو درمان……………………………………………………………………………………

مهاركننده‌های اختصاصی بازجذب سروتونین……………..

روان‌درمانی…………………………………………………………………

روان‌جراحی………………………………………………………………….

سایر درمانی…………………………………………………………..

EEG و امواج مغزی…………………………………………….

روش ارزیابی EEG………………………………………………….

الكتروآنسفالوگرافی كمی……………………………………………….

الكتروآنسفالوگرافی و اختلال وسواس فكری ـ عملی………

نوروفیدبك……………………………………………………………………………….

تحقیقات انجام شده در زمینه نوروفیدبك………………………………………

فصل سوم ـ روش‌شناسی پژوهش……………………………

طرح پژوهش…………………………………………………………………..

جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری………………………

ابزارهای پژوهش………………………………………………………………

نحوه جمع ‌آوری اطلاعات………………………………………….

آموزش نوروفیدبك……………………………………………

دارودرمانی…………………………………………………………………………..

فصل چهارم ـ نتایج…………………

مقدمه………………………………………………………………………….

اطلاعات جمعیت‌شناختی…………………………………………………

مقایسه نمرات پرسشنامه پادوا براساس میزان بهبودی درهر3موقعیت آزمایش..

مقایسه اندازه اثر در 3 موقعیت آزمایشی……………….

مقایسه معناداری میانگین‌ها با استفاده از آزمون كروسكال ـ والیس در 3 موقعیت آزمایشی

آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………

فصل 5ـ بحث در نتایج……………………………

خلاصه طرح پژوهشی و یافته‌ها…………………………………….

بحث در نتایج در پرتو یافته‌های پیشین…………………………………

نتیجه‌گیری………………………………………………………………..

محدودیت‌ها……………………………………………………………………….

پیشنهادات……………………………………………………………………

منابع………………………………………………………………………

پیوست‌ها……………….

[PDF]اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ و ﻓﻠﻮوﻛﺴﺎﻣﻴﻦ ﺑ

توسط پور ابراهیمی – ‏2016 – ‏مقالات مرتبط
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ و درﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻠﻮوﻛﺴﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻧﺸﺎﻧﻪ. -. ﻫﺎي اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﻲ. -. ﺟﺒﺮي ﺑﻮد . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻃﻲ ﻳﻚ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻧﻴﻤﻪ. ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ … درﻣﺎن اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي. -. ﻋﻤﻠﻲ. (. OCD. ) 4. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺘﻼل ﭘﻴﭽﻴﺪه. اي ﻛﻪ دﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ. ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. (. ﻓﻴﺸﺮ و وﻟﺰ،. ) 2008. و از ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ در اﻳﺮان. ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ.

پاورپوینت تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبك در مقایسه با …

مطلب مورد نظر درباره ی پاورپوینت تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبك در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فكری عملی در 34 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx.

تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبك در مقایسه با درمان دارویی در …

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبك در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فكری- عملی. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک و درمان داروئی در کاهش نشانگان وسواس فکری عملی است اهداف دیگر این پژوهش، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک بر وسواس فکری و همچنین وسواس …

[PDF]: عملی نوروفیدبک و درمان ترکیبی نوروبیوفیدبک بر ک …

توسط اورکی – ‏2015
اثربخش. ی نوروفیدبک. و درمان. ترکیبی. نوروبیوفیدبک بر کاهش علائم اختلال وسواس فکری . عملی صورت. گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه. آزمایشی با طرح … های پژوهش نشان می. دهد که درمان اختلال وسواس با نوروفیدبک، د. ر. مقایسه با روش دارودرمانی، منجر به کاهش معنادار. (. 31. 3/. ( p<. در علائم. وسواس فکری. -. عملی می. شود.

فایل word تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با …

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ – فایل word تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی دارای 188 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس …

OL141-تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان …

OL141-تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی. زیر مجموعه: کتاب های الکترونیک منابع … مطالعات انجام شده با تصویربرداری مغزی وراثت‌شناسی سایر داده‌های زیستی عوامل رفتاری عوامل روانی درمان دارو درمان مهارکننده‌های اختصاصی بازجذب سروتونین روان‌درمانی روان‌جراحی

مقاله تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان …

مقاله تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۹ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس …

فایل word تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک مبتنی بر …

۵ آذر ۱۳۹۶ – فایل word تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک مبتنی بر الکتروآنسفالوگرافی کمی در مقایسه با درمان دارویی در کاهش علائم اختلال وسواس فکری عملی … 12 بیمار (وسواس فکری – عملی) از مرکز آتیه در شهر تهران انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 3 موقعیت نوروفیدبک، درمان دارویی و لیست انتطار قرار گرفتند.

مقایسه‌ی اثربخشی روش‌های درمان شناختی-رفتاری و …

توسط هاشمیان – ‏2016 – ‏مقالات مرتبط
نتیجه گیری بنا بر نتایج مطالعه، درمان نوروفیدبک و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علایم اختلال وسواسی-جبری نوجوانان تاثیر معنی‌داری داشته‌اند اما اثربخشی درمان نوروفیدبک بر کاهش علایم این اختلال به طور معنی‌داری بیش … بیمار مبتلا به اختلال وسواسی-جبری ممکن است وسواس فکری، وسواس عملی و یا هر دوی آنها را با هم داشته باشد.

مرکز تحقیقات علوم رفتاری – طرحهاي پايان يافته

بررسی عوامل مرتبط با ترس در بیماران تحت درمان با الکتروشوک در بخش های روانپزشکی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم فرحدخت …. بررسی میزان هیجان ابراز شده، سبک های مقابله با استرس و هم وابستگی در خانواده بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی و وابسته به مواد در مقایسه با گروه گواه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *