مبانی نظری اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی

مبانی نظری اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی

مبانی نظری اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 2
فرمت فایل docx
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

مبانی نظری اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

مبانی نظری اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی


توضیحات: 18 صفحه فارسی (word)

با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه

خلاصه ای از کار:

2-2- اختلالات یاد‌گیری

اختلال یاد‌گیری، اختلال عصب زیست شناختی است که از یک مشکل جد‌ی د‌ر خواند‌ن، حساب کرد‌ن و یا کلمه‌بند‌ی در نوشتن به وجود‌ می‌آید‌ که انتظار نمی‌رود‌ به یک فرد‌ عاد‌ی نسبت د‌اد‌ه شود‌. اگر د‌رست ارزیابی نشود‌ تأثیر بالقوه‌ای روی عملکرد‌ ناسازگارانه‌ی فرد‌ د‌ارد‌ و د‌ر حوزه‌های چند‌گانه‌ی زند‌گی ضعف ایجاد‌ می‌نماید‌. وقتی فرد‌ی مظنون به اختلال یاد‌گیری می‌شود‌، یک ارزشیابی عصب روان‌شناختی برای توانایی‌های فرد ضروری است تا منبع مشکل را تعیین کند‌ که می‌تواند‌ به عنوان پایه‌ای برای فنون جبرانی و اختیارات د‌رمانی باشد‌ (سعیدی و همکاران، 1387).
………………….

ریشه‌ها ی اختلال یاد‌گیری
انواع زیاد‌ی از عملکرد‌های غیرعاد‌ی مغز وجود‌ د‌ارند‌ که می‌توانند‌ منجر به یک اختلال یاد‌گیری شوند‌ که تاکنون تغییرات و علل آن شناسایی و طبقه‌بند‌ی نشد‌ه‌اند‌. به طور مثال نارساخوانی از اختلالات یاد‌گیری‌ای است که روی خواند‌ن و هجی کرد‌ن تأثیر می‌گذارد‌. تحقیقات نشان د‌اد‌ه است که عملکرد‌ غیر عاد‌ی مغز د‌ر پرد‌ازش زبانی- شنید‌اری(مثل پرد‌ازش صد‌اشناسی نام‌گذاری سریع اتوماتیک)د‌ر تعد‌اد‌ زیاد‌ی از افراد‌ مبتلا به نارسا خوانی د‌ید‌ه شد‌ه است. (حسین نژاد و همکاران، 1383).

…………….

– ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻻت رﻳﺎﺿﯽ

ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﻳﯽ، راهنمایی و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن، در ﻳﺎدﮔﻴﺮﯼ دروس رﻳﺎﺿﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ هستند و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان هﻤﺴﺎن ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺁﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ها را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ که شامل موارد زیر است:

– ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﺑﻪ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﺑﺮاﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ

…………………….

2-3-1- عوامل اختلالات یادگیری ریاضی

1- ادراکی- حرکتی

ادراک، محرکات شنوایی، بینایی و لامسه را سازماندهی، دارای ساختار تعبیر و تفسیر می کند کودکانی که ناتوانی ادراکی دارند معمولاً برای تعبیر و تفسیر و پیداکردن معنی محرکهای محیطشان دچار مشکل می شوند. اگرچه بعضی از کودکانیکه ناتوانیهای ادراکی دارند به خاطر کندی پیشرفت تحصیلی مراجعه داده می شوند. معلمین و متخصصین باید تلاش کنند عوامل دخیل شکست تحصیلی را کشف کنند. این علل می تواند شامل اختلالات توجه، افتراق بینایی، ناتوانیهای شنوایی، ادراکی و یا ناتوانیهای بینایی-ادراکی و یا حافظة بینایی باشد. بسیاری از کودکان مشکلاتی دارند که به خاطر ترکیب دو یا چند مورد از این علل به وجود آمده است با ارزیابی این عوامل ممکن است معلم یک عامل اصلی دخیل را پیدا کند که مانع و محدود کنندة توانایی کودک برای موفقیت تحصیلی است (بنی عقیل و همکاران، 1387).

………………..

رابطه هوش و یادگیری

هوش توانایی ذهنی است و قابلیت‌های متنوعی همچون استدلال، برنامه‌ریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی، استفاده از زبان، و یادگیری را در بر می‌گیرد. غالبا ًمعیارهای معینی نظیرِ توانایی حلِ مساله، استدلال، قدرتِ حافظه و مانند آن را تعیین کننده ی هوش در هر فرهنگی می دانند.

منابع:

اسلاوین، رابرت. (2002). جمع بندی تحقیقات انجام شده پیرامون یادگیری مشارکتی. ترجمه فاطمه فقیهی، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال هشتم، شماره 2، ص 42.

افروز، م. (1389). بررسی علل موثردر افت تحصیلی ریاضی ابتدایی.اندیشه‌های نو، دوره یازدهم، ص 12.

[PDF]دریافت فایل

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. 25. 2-1 -1-. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 25. 2-1 -2-. ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ. 26. 2-1 -3-. ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي. 29. 2-1 -4- … 48. 2-1 -2-3-. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. 50 …

درمان اختلالات ریاضی – الشیعه

۲۰ خرداد ۱۳۹۵ – سپس ضمن اشاره به مبانی نظری اختلال در یادگیری ریاضی، به مشکلات توجه و دقت و تمرکز کودکان می پردازد. در بخش مشکلات واختلالات ریاضی آمده …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری(فصل دوم) – …

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات یادگیری(فصل دوم) در 19 صفحه در … یاد کرد که مشکلات یادگیری آنها در زمره ی ناتوانی های یادگیری به حساب نمی آید(بارابارا … خواندن، نوشتن، هجی کردن، و انجام دادن ریاضیات باشد(بارابارا و همکاران، 1381).

مرکز اصلاح “اختلالات یادگیری” ایران.CCLD – مروری بر …

CCLD – مروری بر تاریخچه و نظریه های اختلالات یادگیری – Iranian Correction … معمول ترین مشکلات عبارتند از :گفتار و زبان ،خواندن ،نوشتن ،ریاضیات ،مهارت های …

اختلالات یادگیری خواندن، نوشتن، ریاضی و

۴ شهریور ۱۳۹۲ – اختلالات یادگیری خواندن، نوشتن، ریاضی و – ناتوانی های یادگیری از … نظریه – ناتوانی های یادگیری- روانشناسی رشد- روانشناسی رفتاری – روانشناسی شناختی. … از مشکلات یادگیری که دانش آموزان با آن مواجه هستند و نیز اصول روش های …

erkin – اختلالات یادگیری

عده اي از معلمان مدارس و والدين كود كان غالبا براي حل مشكل كود كان از روشهاي قديمي و گاه … نظریه های مختلفی درمورد اختلالات یادگیری وجودداردکه عبارتندازنظریه غلبه طرفی … وفرایندهای غبرکلامی وآگاهی های ادراکی نظیرموسیقی ورمزهای ریاضی نقش دارد.

اختلالات ریاضی و راه های درمان آن – آی هوش

نگرش کودک به مسئله عامل بسیار مهمی است و زمانی که این مشکل به خوبی از … این واژه شبیه دیس لکسیا، به عنوان اختلال در یاد گیری مفاهیم ریاضی و محاسبه همراه با ….. نشر ارسباران احدی، حسن و کاکاوند، علیرضا 1388 اختلالهای یاد گیری (از نظریه تا …

مینی فایل اختلالات یادگیری خواندن و نوشتن

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 5 مقدمه 6 بیان مسئله 8 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 9 بررسی اجمالی اختلال یاد‌گیری 9 پیشینه تحقیق 14 روش تحقیق 17

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری – لینک – …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری در ۴۲ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت … بنابراین ناتوانی در انجام این فرایندها می تواند برای افراد مشکل آفرین بوده و … یادگیری ریاضی عبارتند از اشکال در فراگیری و یادآوری مفاهیم ریاضی، دشواری در …

مبانی نظری و پیشینه اختلال یادگیری – مقاله لند

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال یادگیری (فصل دوم) …. پسر پایه سوم ابتدایی 3-بررسی میزان روش درمانی تکلیف – فرایند در درمان مشکل ریاضی دانش آموزان دختر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *