مبانی نظری مدیریت آموزشی، فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری

مبانی نظری مدیریت آموزشی، فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری

مبانی نظری مدیریت آموزشی، فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 5
فرمت فایل docx
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31

مبانی نظری مدیریت آموزشی، فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

مبانی نظری مدیریت آموزشی، فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری


توضیحات: 31 صفحه فارسی (word)

با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه

خلاصه ای از کار:

2-1- مقدمه

نقش توجه وقصد یادگیری در فراگیری شناخت اهمیت ویژه ای دارد.نقش کنش دانش آموز در فراگیری شناختی کاملآ به نوع دانشی که قرار است فرا گرفته شود بستگی دارد. هر اکتسابی متضمن پردازش فعال اطلاعات در ذهن دانش آموز است. از این رو هیچ نوعی از یادگیری غیر فعال نیست.ممکن است دانش بیانی از طریق تجارب معمول با کار د……………

2-2- مدیریت آموزشی و ضرورت و اهمیت آن

امروزه مدیریت، یکی از مهمترین علوم عصر جدید محسوب گردیده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود. به‌طور کلی، مدیریت به موازات پیچیده‌تر شدن و محدود شدن منابع مالی و مادی سازمان‌ها، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مدیریت آموزشی، یکی از جدیدترین شاخه‌های علمی – پژوهشی مدیریت است که اصول و مبانی آن عمدتا ناشی از مطالعات و پژوهش‌های صاحبنظران مدیریت در زمینه صنعت، تجارت و آموزش و پرورش است (شیرازی، 1373)………….

2-3- فناوری جدید به عنوان یک نوآوری

برای دهه های متمادی، ارزش و اهمیت سیستم های اطلاعاتی و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی نقشی تعیین کننده و فراگیر در کسب وکارهای سازمانی داشته است .آرایش سریع اینترنت وپایگاه های داده ای سازمانی در دهه های 80 و90 ،فرآیند تعدیل رفتار های تجاری و حیطه ارتباطی آن با بازارهای خود را تشدید کرده است. در این زمان، ما می توانیم به وجود میلیونها آژانس که تعاملی پیوسته و مستقل با ابزارهای محاسباتی دارند، اشاره کنیم (اسدی و کریمی، 2007)……………

2-4- پذیرش فناوری های جدید

یکی از مسائل اساسی در توسعه فناوری در هر جامعه ای، ایجاد پیش زمنیه های مناسب فکری و فرهنگی برای پذیرش آگاهانه و مطابق با نیاز آن فناوری است. رویکرد فرهنگ سازی برای کاربری و توسعه فناوری نه تنها از بعد عمومی جای تامل و کار………..

2-4-1- موانع پذیرش فناوری ها ی جدید

برخی سازمان ها واقفند که تلاش نوآوری و پذیرش رویه ها و فناوری های جدید ممکن است باعث افزایش رقابت پذیری سازمان شود.در حقیقت ،نو آوران می توانند همان سرمایه گذاران باشندو این زمانی است که آنها قادر………

2-5- پذیرش فناوری در مدیریت آموزشی

گسترش روز افزون برخی از کاربردهای فناوری های جدید اهمیت این موضوع را بیشتر کرده است که ورود به عرصه تجارت الکترونیکی برای تمام سازمان هایی که در تامین نیازهای مشتریان خود در اسرع وقت، اهمیت می دهند ضروری به نظر می رسد و سیاست گذاران را در این فکر فرو برده است که آیا کشور یا سازمان متبوع آن ها پذیرای ابزارهای جامعه اطلاعاتی……….

2-6- انواع مدل های پذیرش فناوری

در دهه های اخیر به تناسب پیشرفت فناوری اطلاعات و کاربری آن در عرصه های مختلف الگوها و مدل های متعددی در حوزه پذیرش فناوری پدید آمده است . نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد که این مدل ها در زمینه مطالعه فناوری های مختلف و پذیرش آنها، عملکردهای متفاوتی دارند .

درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری میشوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهشهای مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را می پذیرند و از آن استفاده میکنند و یا برعکس، آن را نمیپذیرند و از آن استفاده نمیکنند از مهمترین مباحث سیستمهای اطلاعاتی است (یعقوبی و شاکری، 1387)…………

2-6-1- مدل پذیرش فناوری (TAM)

مدل پذیرش فن آوری اطلاعات(تم) توسط دیویس و همکاران در سال 1989 ارائه شد (شکل 2-2). این مدل كه بیشتر تحقیقات مبتنی بر آن در آمریكای شمالی صورت پذیرفته است بر دو عامل اصلی در پذیرش تكنولوژی مبتنی است كه عبارت ازسودمندی وسهولت استفاده میباشد. از آنجا که در بیشترتحقیقات صورت پذیرفته رابطه مستقیم این…………

2-7- موانع موجود در راه بكارگیری موثر فناوری های جدید در نظامهای آموزشی

اصولاً هر گونه تغییر ونوآوری در ابتدا با مخالفتهایی روبرو می شود چرا كه اصولا، نظم موجود را به هم می زند ونگرانیهایی را با خود به همراه دارد ، با اینحال می توان مهمترین موانع و مشکلات موجود را در این زمینه به شرح زیر…………..

منابع

باقری، م.، بهشتی، م.، و علیدوستی، س. 1388. پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران : بسط مدل پذیرش فناوری. فصلنامه اطلاعات و علوم فناوری، دوره 24، شماره3، صص 34-5.

جلالی، ع. 1385. یك سال تلاش در فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتشارات پژوهشكده الكترونیك دانشگاه علم و صنعت ایران، پنج جلد از 1381 تا .1385، تهران .

[PDF]شبیه سازی مدل پذیرش فناوری در بانکداري ایران با رویکرد …

توسط حیدریه – ‏2013
متغیرهای مدل اولیه پذیرش فناوری، متغیر های جدیدی از جمله متغیر های عادت و آگاهی مشتریان … مدل پذیرش فناوری، رویکرد مدلسازی پویایی سیستم، بانکداری الکترونیک … از سیستم رابطه دارند، ولي ارتباط سودمندي و استفاده از سیستم بسیار بیشتر از سهولت ….. سیستم و نیز با الهام از نظریه هاي معتبر از مبانی نظری شکل مي گیرد.

[PDF]ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﺮان

توسط قربانی‌زاده – ‏2012 – ‏مقالات مرتبط
۱۰ شهریور ۱۳۹۲ – داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري … ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺬﻳﺮش و ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن … ﻫﺎ و ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﻳﺮان ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ … و داراي ﻧﻈﻢ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ …. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺪام ﻳﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺶ. ﺗﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع دارد؟ – 2. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ….. ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ.

فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات ، شماره 17 – Magiran

۱۰ مهر ۱۳۹۳ – شماره جديد اين نشريه … ارائه مدلي براي ارزيابي تكنولوژي هاي ارتباطي در صنعت ارتباطات سيار … به پذيرش خريد اينترنتي (پيمايشي پيرامون دانشكده مديريت دانشگاه تهران) … مدل انتخاب نرم افزار مديريت خدمات فناوري اطلاعات مبتني بر رويكرد …. بررسي، مباني نظري شاخصهاي موثر بر پذيرش نوآوري فناوري اطلاعات …

[PDF]پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: کاربرد نظریه …

توسط خداداد حسینی – ‏2013 – ‏مقالات مرتبط
آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻨﺎوري، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت، آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ … داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان … داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺑﻮد. ﯿﮐﻪ درﮔ. ﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. يﻫﺎ. آﻣﻮزﺷ. ﯽ. ﺑﺮﺧﻂ. و ﺗﺤﺖ. وب ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي … ﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ. ﻣﺜﻞ. رادﯾﻮ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ. ي. وﯾﺪﺋﻮﯾ. ﯽ. و ﻧﻮارﻫﺎ. ي. ﺷﻨﯿﺪار. ي. ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ … ﯽﮑﯿ. ﻣﺤﺾ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎور. يﻬﺎﯾ. اﻃﻼﻋﺎﺗ. ﯽ. و ارﺗﺒﺎﻃ. ﯽ. در آﻣﻮزش و ﺑﺪون ﻫ. ﭻﯿ. ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭼﻬﺮه. ﺑﻪ.

SID.ir | شناسايي و تبيين عوامل موثر بر پذيرش نوآوري …

توسط محمدي علي
در عصر حاضر، فناوري اطلاعات راهبرد جديدي است که تمام ابعاد سازمان ها را تحت تاثير قرار … بدين منظور پس از بررسي، مباني نظري شاخص هاي موثر بر پذيرش نوآوري فناوري … مبتني بر مدل يابي، معادلات ساختاري ارتباط عوامل و شاخص ها بررسي شده است. … مديريت، وضعيت اقتصادي اجتماعي و همکاري و هماهنگي بين بخش هاي سازمان، نقش …

SID.ir | پذيرش دولت الكترونيك در ايران: تبيين نقش …

توسط الهي شعبان
ظهور فناوري اطلاعات و ارتباطات و در نتيجه آن، دولت الكترونيك، از جمله مهمترين اين تغييرات است. در صورتي كه بتوان چالش ها و موانع توسعه دولت الكترونيك را شناسايي و راهكارهاي … پس از بررسي مباني نظري پژوهش، عوامل موثر بر پذيرش دولت الكترونيك … در قالب پرسشنامه دوم در سطح شهروندان تهراني توزيع شده و آزمون مدل با استفاده از …

کاربرد نظریه‌های پذیرش فناوری در ارزیابی فناوریهای …

از دهة 1960، فناوریهای اطلاعاتی بتدریج کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی را به طور … جدید، باید به تأثیرات آن توجه کرد و بر مبنای نظریه‌های سودمند، میزان پذیرش آن را از … از جانب استفاده‌کننده فناوری جدید، بدین معناست که نظریه‌پردازان ارتباطی باید به …. در نمودار 4، عناصر اصلی مدل پذیرش فناوری، درک سودمندی[42] و درک سهولت[43] …

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﻴﺎر

توسط مانیان – ‏2015
ه ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﻴﺎر، ﭘﺬﻳﺮش. ﻓﻨﺎوري، ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي. ﺷﺪه،. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. رﺷﺘﻪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ … ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد … 2008. ). از اﻳﻨﺮو، ﻳﺎدﮔ. ﻴﺮي و آﻣﻮزش ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺬب. ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه … ﮔﻴﺮد. ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻳﺎدﮔﻴﺮ. ﺟﺪﻳﺪي. ﺑﺮاي. ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠ. ز اﻳﻨﺮو داﻧﺸﮕﺎ. ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﻃ. ﻨﺎﻣﻪ ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ا … ﻣﺪل ﻳﻌﻨﻲ، ﻧﮕﺮش، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ذﻫﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎري درك ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﭘﺬﻳﺮش.

[PDF]عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطالعات در صنعت گردشگري

توسط عطافر – ‏2012
ها و تحوالت جديدی را مشاهده کرده است و با تغييراتي چشم … استاديار گروه مديريت، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداري و اقتصاد. ** … عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطالعات در صنعت گردشگری … همچنين ارتباطات بلندمدت با مشتريان به علت آگاهي آنان، هزينه … اين قسمت ادبيات و مباني نظری که مدل پژوهشي تحقيق بر مبنای آن قرار گرفته …

فناوری آموزشی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حسین زنگنه (۱۳۹۰) نیز در کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی خود، آن را … عبارتند از، مطالعه و عمل اخلاقی از طریق ایجاد، کاربرد و مدیریت منابع و فرایندهای فناورانهٔ مناسب به … هرکدام از این تعاریف می‌توانند درست باشد فناوری فناوری اطلاعات و ارتباطات آن چنان …. تکنولوژی آموزشی، به مفهوم جدید آن، از وسایل سمعی و بصری بحث نمی‌کند …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *