گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت در 470 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 8
فرمت فایل doc
حجم فایل 331 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 470

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

فروشنده فایل

کد کاربری 3366

کاربر

مركز امور مشاوران حقوقی وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه

واحد آموزش

« فرم گزارش كارآموزی»

نام و نام خانوادگی كارآموز: ………..

شماره پرونده آموزشی :9844/60

رشته كارشناسی: راه و ساختمان

پرونده به كلاسه : 85/15/1354

موضوع كارآموزی :مطالعه پرونده بطرفیت

خواهان : میر یوسف ….

خوانده : اداره حقوقی بانك ملت

وكیل قانونی یا نماینده : احمد تورانی

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای تعدیل مال الاجاره از مبلغ 000/100/1 ریال ماهیانه بمبلغ 000/600/6 ریال با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل .

شرح اقدامات انجام شده :

با احترام ، به استحضار می‌رساند بموجب قراردادرسی شماره 129714 مورخ 7/10/70 دفتر 137 تهران ششدانگ دو باب اطاق و یك هال و یك راهرو و یك آبدارخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اطاق و یك هال و یك راهرو واقع در طبقه سوم از كف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله جزء پلاك ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران واقع در خیابان …………. جهت محل شعبه بانك ملت درتصرف خوانده محترم می‌باشد . بموجب توافقنامه‌ فی مابین آخرین تعدیل بعمل آمده بیش از سه سال است سپری شده است . لذا مستنداً به ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی و عندالزوم ارجاع امر به كارشناس رسمی و صدور حكم به محكومیت خوانده به افزایش اجاره از مبلغ 000/100/1 ریال به مبلغ 000/600/6 ریال ماهیانه با احتساب مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حكم و خسارات و هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل را دارم .

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع كارآموزی:

ریاست محترم شبه 15 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران

با سلام واحترام : عطف به پرونده كلاسه 85/15/1354 به استحضار می‌رساند.

پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان علیه خوانده بخواسته تعدیل اجاره بهای شعبه بانك ملت واقع در تهران ….به استحضار می‌رساند در معیت مالك از محل شعبه فوق الذكر بازدید بعمل آمد – جزئی از پلاك ثبتی 297 و باقیمانده 303 بخش تهران بموجب اجازه نامه رسمی شماره ….. مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه شماره 137 تهران به اجاره بانك ملت درآمده كه در طبقه اول دو باب اطاق و هال و راهرو و آبدارخانه و طبقه دوم نیز به شرح فوق اعیانهای آن به انضمام عرضه متناظر آن به اجاره بانك ملت درآمده است بموجب رویت لایحه تقدیمی بانك ملت مساحت كل شعبه 690 متر مربع ذكر شده كه میزان مساحت متعلق به مالك ( خواهان ) باستناد قبض مفاصاحساب نوسازی صادره ا ز منطقه 12 شهرداری تهران دو طبقه آن رویهم 42/189 متر مربع و هر طبقه 71/94 متر مربع اعلام گردیده است تغییرات و تعمیرات ارسالی انجام ده بهزینه بانك ملت بوده – انتخاب برق مستقل و انتخاب آب متعلق به مالك است – عمر بنا حدود 45 سال و آخرین تعدیل در 7/10/82 ماهانه 000/100/1ریال انجام شده است نظر به عنایت به مسائل مشروحه فوق اجاره بهای مورد اجاره و برای هر دو طبقه از تصرفات بانك ملت از ملك خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست 24/10/85 ماهیانه000/800/1 ریال تعیین و با ستحضار می‌رسد .

هیئت كارشناسان منتخب دادگاه

ریاست محترم شعبه پانزدهم دادگاه عمومی تهران

با سلام ، موضوع : كارشناسی در رابطه با پرونده كلاسه 85/15/1354

احتراماً عطف به كلاسه پرونده فوق الذكر هیئت كارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادگاه محترم پس از مطالعه پرونده و آگاهی از موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان و تصمیم دادگاه محترم مبنی بر تعدیل اجاره بهاء قسمتی از بانك ملت واقع در تهران ………….با راهنمائی نماینده محترم بانك ملت به محل شعبه فوق الذكر مراجعه و پس از بازدید و انجام بررسیهای لازم نظریه كارشناسی بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

خواهان بموجب اجاره نامه بشماره ………… مورخ 7/10/70 صادره از دفتر خانه 137 تهران ششدانگ دوباب اطاق و یك هال و راهرو و یك آبداخانه و تلفن خانه واقع در طبقه دوم و دو باب اتاق و یك هال و یك راهرو واقع در طبقه سوم ، از كف سبزه میدان با حق استفاده از راه پله را كه جزء پلاك ثبتی بشماره 297 و باقیمانده 303 بخش 8 تهران بازار كفاشها محسوب می گردد . مورد ثبت اسناد مالكیت بشماره ………………… صفحات 489 و 752 دفتر خانه 99 و با حق استفاده از آب و برق جهت شعبه بازار بانك ملت به مستاجر واگذار نموده‌اند . مساحت كل بنای بانك در دو طبقه با عنایت به مندرجات برگ نوسازی صادره از شهرداری منطقه 12 معادل 722 متر مربع می‌باشد . مورد اجاره كه قسمتی از محوطه شرقی بانك محسوب می‌گردد مساحت آن طبق مفاصاحساب نوسازی صادره از منطقه 12 شهرداری تهران جمعاً در دو طبقه معادل 42/189 متر مربع است مساحت هر طبقه آن معادل 71/94 متر مربع ( موضوع مطرح شده توسط كارشناس بدوی پرونده ) اعلام گردیده است . با مقایسه مندرجات اجاره نامه اولیه بشماره 19595 مورخ 15/5/37 دفتر خانه به ادعای نماینده بانك ملت توسط بانك پرداخت شده است .

وضعیت فنی بناء :

اسكلت آن آهنی – سقف طبقات طلاق ضربی – كف سرامیك – بدنه گچ كاری رنگ آمیزی شده است . درب و پنجره‌هائی كه به محوطه پاساژ باز می‌گردد و با شیشه از نوع سكوریت پله دسترسی به طبقات از سنگ از نوع گرافیك دست‌انداز بالكن طبقه دوم با پروفیل و شیشه سكوریت اجاره شده است . بانك دارای امتیاز آب و برق بنام موجر و 10 رشته خط تلفن بنام بانك است .

نظریه كارشناسی :

باعنایت بمراتب فوق و با توجه به موقعیت مكانی و زمانی ملك اجاره بهای ملك موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 24/10/85 ماهیانه مبلغ 000/800/1 ریال معادل یكصد و هشتاد هزار تومان تعیین واعلام گردد.

با احترام هئیت كارشناسان منتخب

مهندس علی فرجی مهندس علی‌اكبر فرهودی مهندس عباسعلی حجاریان

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیهواحد آموزش« فرم گزارش کارآموزی»نام و نام خانوادگی کارآموز: داود ره گشای شماره پرونده آموزشی :9844/60 رشته کارشناسی: راه و ساختمانپرونده به کلاسه : 85/15/1.

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت | BO2FILE

55. پایان کار ساختمانی……………………. گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت. مركز امور مشاوران حقوقی وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه. واحد آموزش. « فرم گزارش كارآموزی». نام و نام خانوادگی كارآموز: ……….. شماره پرونده آموزشی :۹۸۴۴/۶۰. رشته كارشناسی: راه و ساختمان. پرونده به كلاسه : ۸۵/۱۵/۱۳۵۴. موضوع كارآموزی :مطالعه پرونده بطرفیت.

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده به طرفیت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه واحد آموزش « فرم گزارش کارآموزی» نام و نام خانوادگی کارآموز: شماره پرونده آموزشی : رشته کارشناسی: راه و ساختمان پرونده به کلاسه : موضوع کارآموزی : مطالعه پرون.

نسخه کامل گزارش کاراموزی وکالت دادگستری بصورت فایل …

۱۵ اسفند ۱۳۹۴ – عین وکالتنامه، 2. فتوکپی مصدق قرارداد معامله، 3. محتویات پرونده کلاسه 1671،2012/76 و 1661/80 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوکالت از آقای حسن بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین بدین شرح که بموجب مدرکیه مورخه 13/3/69 یک قطعه زمین …

گزارش کارآموزی رشته حقوق – دانلود گزارش کارآموزی گزارش …

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت دانلود کار آموزی مطالعه پرونده بطرفیت گزارش کارآموزی رشته حقوق پروژه کارورزی رشته عمران خرید کارورزی مطالعه پرونده بطرفیت کاراموزی مطالعه پرونده بطرفیت فهرست مطالب 1 تعديل اجاره بهاء 2 افزايش اجاره بهاء… karvarzi جولای 2, 2016 گزارش کارآموزی رشته حقوق, گزارش کارآموزی رشته …

دانلود گزارش کار آموزی و کارورزی – گزارش کارآموزی رشته حقوق

گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت. گزارش کارآموزی مطالعه پرونده بطرفیت فهرست مطالب 1 تعديل اجاره بهاء 2 افزايش اجاره بهاء 3 تخريب ساختمان 4 تفكيك و تقسيم ملك 5 تعديل اجاره بهاء 6 اخذ صورت مجلس تفكيكي آپارتمانها و اتمام بناء 7 افزايش اجاره بهاء 8 تعديل اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت 9 مطالبه اجرت المثل 10 صدور پروانه …

[DOC]مجموع گزارشهاي دوره كارآموزي عملي

1- در مواردي بعضي از موضوع هاي مشخص شده در دستور العمل كارآموزي در شعبه دادگاه محل كارآموزي موجود نبوده لذا ناگزير از ساير پرونده هاي در دسترس گزارش تهيه شده است. 2- شماره شعبه محل كارآموزي ….. 1) دعوي ابطال پروانه حفر چاه آب غير مالي محسوب است ودعوي بايستي به طرفيت مالك چاه واداره آبياري اقامه گردد. 2) دعوي الزام موجر به انجام …

گزارش کارآموزی وکالت – دانلود مقاله

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي حاجي محمد بوكالت از آقاي حسن بطرفيت آقاي محمد ابراهيم بخواسته الزام به انتقال رسمي يك قطعه زمين بدين شرح كه بموجب مدركيه مورخه ۱۳/۳/۶۹ يك … تصميم دادگاه: نظر به اينكه متداعيين در خصوص ايراد و دفاع خود پرونده‌هاي به كلاسه‌هاي ذكر شده استناد نمودند لذا دفتر وقت نظارت تعيين پرونده استنادي مطالعه و …

گزارش کارآموزی مطالعه و طراحي پل – مگ ایران

گزارش کارآموزی مطالعه و طراحي پل. فصل اول آشنايي كلي با مكان كارآموزي. شركت مهندسين مشاور اتحاد راه ، مشاور پروژه هاي راهسازي وزارت راه و ترابري در استانهاي اصفهان ، فارس ، كهكيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري مي باشد. نمودار سازماني شركت به صورت زير مي باشد. – امور اداري شامل قسمتهاي حسابداري ، دبيرخانه و كارگزيني و …

گزارش کارآموزی – همه چیز آماده دانلود

۲۴ بهمن ۱۳۹۳ – گزارش-کارآموزی-حقوق-مطالعه-پرونده-بطرفیت. دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق، مطالعه پرونده بطرفیت در مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، بخشی از متن: پس از حضور از دفتر دادگاه مطالعه پرونده موضوع دادخواست تقدیمی مورخ 24/10/85 خواهان علیه خوانده بخواسته تعدیل اجاره بهای شعبه بانک ملت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *